rdks Logo kvadratsRDKS mūzikas mācību priekšmetu pedagogu veidotie metodiskie materiāli

Mūzikas pedagogu metodiskā darba plāns 2018. gadam


20. gs. mūzikas stili. Autore: Jūlija Jonāne SKATĪT ŠEIT
Agrīnie kormūzikas žanri. Autore: Jūlija Jonāne SKATĪT ŠEIT
Džakomo Pučīni. Autore: Jūlija Jonāne SKATĪT ŠEIT
Viduslaiku mūzikas kultūra. Autore: Jūlija Jonāne SKATĪT ŠEIT


9. klases eksāmena rakstu darbs mūzikas teorijā PIEMĒRS
9. klases eksāmena darba mūzikas literatūrā PIEMĒRS


Tematiskais nodarbību plāns Rīgas Doma kora skolas 1.-2. klašu dienais nometnei SKATĪT ŠEIT.
Nometnē izmantotās dziesmas:


Ilze Vilde, Katarina Skrūzmane.

Starptautiskās organizācijas European Association for Music in Schools konference 2018. gada 12. – 17. martā Jelgavā, Latvijā.
Learning elements through creative practice: didactic models in working with pupils in music lessons (Elementu apguve caur radošu darbību: didaktiskais modelis darbam ar skolēniem mūzikas stundās). Prezentācija un video materiāli pieejami pie autoriem. Abstraktu SKATĪT ŠEIT.


Dārta Treija. Mūzikas terapija pašefektivitātes paaugstināšanai un elpošanas funkciju uzlabošanai bērniem un pusaudžiem ar bronhinālo astmu. 2018. Maģistra darba saturu un anotāciju SKATĪT ŠEIT. Maģistra darbs pieejams pie autores.


Rudīte Zariņa Vokālo skaņdarbu krājums vidējām un zemām balsīm, 2017. Krājuma saturs SKATĪT ŠEIT. Krājums pieejams RDKS fonotēkā.


Tālis Gžibovskis, Aivars Krastiņš. Trīs Līmeņi Sitaminstrumentu Komplekta Apguvē, 2017.
Metodiskais materiāls izstrādāts PIKC NMV Rīgas Doma kora skolas programmas “Mūzika” mācību priekšmeta “Sitaminstrumentu spēle” programmas ietvaros. Tajā apkopoti vingrinājumi ritma izjūtas un koordinācijas attīstīšanai, kā arī sniegts ieskats 20.gs. sitaminstrumentu komplekta spēles stilistikā. Materiāls secīgi sakārtots trijos grūtības līmeņos, kas atbilst mācību priekšmeta “Sitaminstrumentu spēle” trīs apmācības gadiem Rīgas Doma kora skolā. Vingrinājumiem pievienota aprakstošā daļa un vairākas interpretācijas iespējas. Ieskatu metodiskajā materiālā SKATĪT ŠEIT.
Metodiskā materiāla apjoms 62 lappuses. Ar metodisko materiālu iespējams iepazīties RDKS džeza nodaļā.


Valda Tračuma. Dziesmu krājums darbam ar īpaši zemām un vidējām balsīm, 2017. Iesniegts izdošanai “Musica Baltica” izdevniecībā”.


Katarina Kuliša. Meditācija: žanra hipotēze un prakse Latvijas mūzikas vēsturē. 2017. Maģistra darba saturu SKATĪT ŠEIT. Maģistra darbs pieejams pie autores.


Ilze Vilde Darba lapas – uzdevumi 2014., 2015., 2016. gada Latvijas Mūzikas olimpiādes 3. un 4. kārtai (novados un valstī), kā arī Starptautiskajai Mūzikas olimpiādei 2014. gadā. Piemērs I Piemērs II

5. Latvijas Mūzikas olimpiādes satura izstrādes materiāli 2017.gadā


Antra Jankava Improvizācija kā līdzeklis darbā ar jaunajiem vokālistiem. Prezentācija 18.03.2016. SKATĪT ŠEIT


Katarina Kuliša Veidojot pozitīvu vidi improvizācijas apguvē. Prezentācija 18.03.2016. SKATĪT ŠEIT
Mūzikas improvizācijai ir dažādas izpausmes formas, kas pozitīvā vidē var lieliski attīstīt gan mūziķa kognitīvās, gan emocionālās inteliģences spējas. Nodarbības laikā apskatīta improvizācijas būtība un pielietošanas iespējas mācību procesā, audzēkņu improvizēšanas spēju attīstīšanā un interešu stimulēšanā.
Nodarbības videomateriāli ir pieejami pie pedagoga.


Jūlija Jonāne Improvizācija teorētisko zināšanu apguvē. Prezentācija 18.03.2016. SKATĪT ŠEIT
Atklātā nodarbība ar II kursa vokālās mūzikas programmas audzēknēm. Nodarbībā tika apvienotas solfedžo un harmonijas priekšmetu piemēri, kuros tiek izmantota improvizācija, kā arī tiek likti pamati improvizācijai caur komponēšanu un iepriekšējo sagatavošanos, gan spontānai brīvai improvizācijai. Nodarbības laikā tika mēģināts atklāt, kā teorētiskās zināšanas (t.sk. formveides, skaņkārtas, modulāciju principu apguvē) var tikt veiksmīgi nostiprinātas ar improvizācijas elementu palīdzību. Dažādi radošie paņēmieni gan apliecina teorijas un prakses nedalāmību, gan atraisa un attīsta radošās spējas, gan arī var atklāt kļūdas – kā audzēkņa, tā arī pedagoga darbā.


Zigmunds Žukovskis Sonorā domāšana: teorija un prakse. Prezentācija 18.03.2016. SKATĪT ŠEIT


Valdis Bernhofs Uzmanīgs vai neuzmanīgs? Problēmsituācijas un iespējamie risinājumi. Prezentācija 02.02.2015. SKATĪT ŠEIT


Marika Šaripo. Dynamics. The classical pianist’s first aid for jazz piano. 2015. Darbs pieejams pie autores.
Metodiskā darba saturs (angliski):
Dinamika
Frāzēšana
Polifonija


Tālis Gžibovskis, Aivars Krastiņš Ritma zīmējumi sitaminstrumentu komplektam. Pirmā daļa. vaaks

Materiālā apkopoti 20. gadsimta populārākie stili un tiem raksturīgie ritma zīmējumi sitaminstrumentu komplektam. Katram stilam atvēlētas divas lappuses, pirmajā īsi raksturojot stilu muzikāli vēsturiskā kontekstā, sniedzot ziņas par pazīstamākajiem stila paraugiem, otrajā publicētas labāko šī stila sitaminstrumentālistu ritma transkripcijas.

Metodiskā materiāla pirmajā daļā iekļautie stili:

Rock, Funk, Drum`n`bass, Disco, Second Line, Blues, HipHop, New Jack Swing, Bossa Nova, Samba, Cha-Cha, Mambo, Songo, Cascara, Bolero, Reggae, salikti metri, poliritmija

Metodiskais materiāls izstrādāts 2015./2016. mācību gadā, pabeigts 2016. gada aprīlī.

Metodiskā materiāla apjoms – 38 lappuses. Piemērs no metodiskā materiāla

Pilns metodiskais materiāls pieejams Rīgas Doma kora skolas džeza nodaļā pie Tāļa Gžibovska vai Aivara Krastiņa.


Tālis Gžibovskis, Aivars Krastiņš. Five levels of Percussive Arts Society international drum rudiments (PAS starptautisko sitaminstrumentu rudimentu pieci līmeņi)vaaks (1)

Datorsalikums – Arnis Kursītis.

Materiālā apkopoti sitaminstrumentu spēles rudimentārās tehnikas 40 pamatelementi ar  piecu pakāpju tempa kritērijiem katram elementam. Materiāls pamatā paredzēts kociņspēles tehnikas pilnveidošanai un roku savstarpējās koordinācijas attīstīšanai.

Metodiskais materiāls izstrādāts 2014./2015. un 2015./2016. mācību gadā, pabeigts 2015. gada decembrī.

Metodiskā materiāla apjoms – 10 lappuses. Piemērs no metodiskā materiāla

Metodiskais materiāls pieejams Rīgas Doma kora skolas džeza nodaļā pie Tāļa Gžibovska vai Aivara Krastiņa.


Anita Šalha, Daina Libauere, Kristīne Barkovska, Inga Grante Vokālo skaņdarbu krājums LAUDAMUS II. Rīga: Musica Baltica, 2016. 109 lpp. ISMN 979-0-69796-383-2.

“Daudzu gadu gaitā izveidojies repertuārs, kuru Rīgas Doma kora skolas solo dziedāšanas skolotāji MusicaBaltica_laudamus_ii-xliesaka kā piemērotu bērna balss un dvēseles attīstībai. Mūsu skolā liela loma ir arī audzēkņu intonēšanas prasmju attīstīšanai, mācoties dziedāt a cappella. Katrs skolēns reizi mācību gadā audzēkņu koncertā dzied vienu latviešu tautasdziesmu bez pavadījuma.

Šajā krājumā skaņdarbi nav sakārtoti pēc to sarežģības pakāpes, visu nosaka audzēkņu individuālās spējas. Uzmanība jāpievērš vokālās tehnikas pilnveidei, frāzējumam, dikcijai, izrunai, izpildījumam, attiecīgā mūzikas stila izpratnei. Ļoti svarīgs ir labs kontakts jeb komunikācija starp pedagogu un audzēkni.

Krājumā iekļautās dziesmas ir optimāls treniņš  galvenokārt balss vidusreģistram, tās liek izkopt visupirms legato, kā arī non legato štrihus. Noteikti šeit atradīsiet arī skaņdarbus t.s. vieglajām bērnu balsīm. Skaņdarbu vokālās partijas paredz darbu pie īso un arī dziļo ieelpu nostabilizēšanas, tāpat jāstrādā pie vokāli koncentrētas skaņas, precīzas intonācijas, muzikālo frāžu veidošanas un emocionāli bagāta izpildījuma.”


Sarmīte Ārenta Polifonija 2. – 8. klasei. Krājuma anotācija un saturs SKATĪT ŠEIT. Krājums pieejams RDKS fonotēkā.


Sarmīte Ārenta Klavierspēles ĀBECĪTE iesācējiem. Krājuma anotācija SKATĪT ŠEIT. Krājums pieejams RDKS fonotēkā.


Dina Liepiņa, Elga Zazerska 9. klases eksāmena ieteicamo programmu varianti klavierspēlē. Krājuma anotācija un saturs SKATĪT ŠEIT. Krājums pieejams RDKS fonotēkā.


Irina Balabkina Starptautiskā konkursa “Musical de France” skaņdarbu izlase klavieru prasmju un iemaņu attīstībai. Krājuma saturs SKATĪT ŠEIT. Krājums pieejams pie skolotājas.


Diāna Bergmane, Irēna Monastirska-Urtāne Obligātās etīdes klavierspēlē. 3. – 9. klase un I – III kurss. Krājuma anotācija un saturs SKATĪT ŠEIT. Krājums pieejams RDKS fonotēkā.


Maruta Švemberga 20. gadsimta ārzemju autoru klaviermūzikas skaņdarbi 6. – 8. klasei. Krājuma anotācija un saturs SKATĪT ŠEIT. Krājums pieejams pie skolotājas.


Ingrīda Kalniņa Klavieru krājums bērniem. Krājuma anotācija un saturs SKATĪT ŠEIT. Krājums pieejams RDKS fonotēkā.