Dokumenti

SKOLU SAISTOŠIE DOKUMENTI

 1. Mākslu izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” nolikums Apstiprināts ar LR Kultūras ministrijas 2018. gada 21. marta rīkojumu Nr. 2.5-1-88
 2. Mākslu izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” Pašnovērtējuma ziņojums 2021-2022
 3. Mākslu izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” attīstības un investīciju stratēģija 2021.-2027. gadam
 4. Rīgas Doma kora skolas iekšējās kārtības noteikumi
 5. MIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
 6. Pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanas un darba algas likmes noteikšanas kārtība
 7. Pedagogu darba samaksas, piemaksu un materiālās stilumēšanas kārtība
 8. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darba kārtība
 9. Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība
  11.1. Pielikums Nr. 1
  11.2. Pielikums Nr. 2
  11.3. Pielikums Nr. 3
  11.4. Pielikums Nr. 4
  11.5. Pielikums Nr. 5
  11.6. Pielikums Nr. 6
  11.7. Pielikums Nr. 7
 10. Mākslu izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” audzināšanas darba vadlīnijas

NOTEIKUMI

 1. Uzņemšanas noteikumi 2023./2024. mācību gadam
 2. Stipendiju piešķiršanas nolikums
 3. Prakses noteikumi
 4. Rīgas Doma kora skolas audzēkņu atskaitīšanas kārtība profesionālās ievirzes izglītības programmā Vokālā mūzika – Kora klase
 5. Mākslu izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” izglītojamo drošības noteikumi
 6. Kārtība, kādā Rīgas Doma kora skola informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Rīgas Doma kora skolu (tiks ievietots drīzumā)
 7. Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi
 8. Noteikumi par pārcelšanu un atskaitīšanu Rīgas Doma kora skolā (tiks ievietots drīzumā)
 9. Rīkojums par atslēgu izsniegšanas kārtību (tiks ievietots drīzumā)
 10. Kārtība, kādā tiek piešķirta īres maksas atlaide Nacionālās Mākslu vidusskolas Rīgas Doma kora skolas Dienesta viesnīcā
 11. MIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas ētikas kodekss
 12. Noteikumi par video novērošanu
 13. MIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas Sporta kompleksa lietošanas noteikumi

REGLAMENTI

 1. Pedagoģiskās padomes reglaments
 2. RDKS skolas padomes reglaments
 3. Izglītojamo pašpārvaldes reglaments
 4. Metodiskās padomes reglaments
 5. MIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas ētikas komisijas reglaments

Programmu licences