Vispārējā izglītība

Vispārējo mācību priekšmetu pedagogu veidotie metodiskie materiāli


2023./2024. mācību gads

Ilze JākobsoneVermērs un meitene ar pērlu auskaru 1. daļa

Ilze JākobsoneVermērs un meitene ar pērļu auskaru 2. daļa


Ieva MooreIenākumu nevienlīdzība

Ieva MooreNevienlīdzības negatīvā ietekme uz sabiedrību


Ūna LaukmaneMākslas manifestsDace Dekšeniece
Datorika, sabiedrības un cilvēka drošība


Inguna Štāle
Sociālās zinības – Kultūras pieminekļi


Inga Ducena
Matemātika – Riņķis, tā apkārtmērs, diametrs – koka šķērsgriezums


Zanda Gertnere-Klicenko

 • Digitāls tests 5.klasei par tēmu Tiešā runa un piebilde. https://www.liveworksheets.com/hu1984927ld
 • Digitāla darba lapa par komata lietošanu pirms saikļa “un” 5.klasei. https://www.liveworksheets.com/jg1984938bt
 • Spēle “Karātavas” par literatūras terminiem. https://learningapps.org/view10638311
 • Krustvārdu mīkla par divdabjiem. https://learningapps.org/view19276022
 • Spēle “Atrodi pāri” par literatūras terminiem. https://learningapps.org/view10638686
 • Spēle “Karātavas” par frazeoloģismiem. https://learningapps.org/view12607985

Ilze Jākobsone 


Ilze Jākobsone

Rīgas Doma kora skolas audzināšanas darba programmas kontekstā tika izstrādāts modelis skolas kopsapulcei – asamblejai, kurā audzēkņi izzināja Latvijas valsts dibināšanas, Neatkarības cīņu laiku un perioda ikdienas dzīves iezīmes:


Jana Roderte
Pārbaudes darbi vācu valodā:


Tatjana Potihoņina
Pārbaudes darbi matemātikā:


Tatjana Potihoņina
Pārbaudes darbi fizikā:


Ilze Jākobsone
Metodiskais materiāls par Latvijas valsts tapšanu, vēsturi un simtgadi


Ilze Jākobsone
Pārbaudes darbi vēsturē:


Inese Beķere, Ilze Jākobsone, Ilze Vilde,  Zanda Gertnere-Klicenko
Mācību process vēstures stundās


Tatjana Potihoņina
Pārbaudes darbi fizikā:


Jānis Erenštreits. Kroņu pinējs. Rīga: Upe tuviem un tāliem, 2017. 320 lpp. ISBN 9789934832031.

No pagātnes caur tagadni uz nākotni

Laiks, ko pavadīju, tuvāk iepazīstot Jāni Cimzi kā personību, man sniedzis neparedzētus atklājumus. It īpaši lasot viņa spožās, ar izcilām pedagoģiskām, filozofiskām un dzīvesgudrām domām un atziņām piesātinātās runas un vēstules. Te sajūtams sākums latviešu skolotāju profesionālās izglītības dzirkstij un nepārprotams uzsvars skolotāja profesijas teorētiskajam pamatam – metodikai un pedagoģiskajai praksei. Cimze vēlējās, lai topošie skolotāji pārzinātu ne tikai gadsimtos izstaigātus maldu ceļus, bet arī iepazītos ar vērtīgāko pedagoģisko pieredzi, kas mūsdienu skatījumā vērtējama kā pieskāriens pedagoģijas zinātnei. Cimze kā universāls semināra mācību priekšmetu pedagogs vienlaikus apbrīnojami daudz paveicis latviešu tautasdziesmu sabalsošanā un ar to pamodinājis latviešos nerimstošu pašapliecināšanās vēlmi – dziedāšanu korī.

Neslēpšu, ka mani satrauc mūsdienu izglītības problēmas, skolotāja profesijas prestižs. Man bija jādomā arī par to, kam jānotiek, lai Latvijā dzimtu bērni, atvērtos jaunas skolas, augtu pieprasījums pēc labi izglītotiem skolotājiem. Lai katra skola lepotos ar labiem koriem! Lai iedvesmojamies no Jāņa Cimzes – personības, kura darbojās laikā, kad Latvija kā valsts vēl nepastāvēja un tikai dziļi sirdīs dzima vēlme izglītot un sagatavot latviešu jaunekļus ļoti nepieciešamajam un atbildīgajam skolotāja arodam!”

Jānis Erenštreits


Vita Virza Literatūra – viena no jaunāko skolēnu vērtīborientācijas attīstības sekmētājiem. Maģistra darba anotācija SKATĪT ŠEIT. Ar izstrādāto darbu var iepazīties pie V. Virzas personīgi.


Humanitāro mācību priekšmetu metodiskā komisija ir izveidojusi mācību materiālu vietni e-vidē. E-vietnes diskā ir izveidotas mapes angļu valodai, latviešu valodai, literatūrai, sociālajām zinībām, vācu valodai, vēsturei un vizuālajai mākslai. Metodiskās komisijas skolotāji tiek aicināti papildināt e-vides materiālus. Pašreiz ir iespējams izmantot dažādus metodiskos materiālus stundu darbam latviešu valodā, literatūrā un sociālajās zinībās.

Mācību mākonī ievietotie materiāli ir pieejami, saskaņojot e-vietnes lietotājvārdu un paroli ar metodiskās komisijas vadītāju Andru Leiti (andra.l@inbox.lv).


Zanda Gertnere-Klicenko Kop(ā)radīšana ar Imantu Ziedoni literatūras stundās. Mācību stundas plāns, apraksts, piemēri SKATĪT ŠEIT


Andra Leite Pamatprasmju apguves iespējas latviešu valodas mācību procesā 2. klasē. Diplomdarba anotācija SKATĪT ŠEIT Ar izstrādāto materiālu var iepazīties pie skolotājas personīgi.


Jolanta Rozenberga Skolēnu agresīvās uzvedības iemesli un risinājumi mācību procesā

Mūsdienās par skolēnu uzvedības traucējumiem un agresiju tiek daudz runāts gan masu medijos, gan ikdienā. No malas raugoties, var likties, ka skolēnu agresija pieaug ar katru gadu, bet to, kā ir patiesībā, vēlējos noskaidrot. Vai tiešām agresija sākumskolas skolēnu vidū ir bijusi vienmēr, bet par to nav skaļi runāts, vai arī tā ir problēma, kas pieaug un ar kuru ir jācīnās, lai to neattīstītu tālāk.

Šai tēmai vairāk pievērsties pamudināja Pasaules Veselības organizācijas veiktais pētījums, kura rezultāti liecina, ka Latvija ir pirmajā trijniekā starp 38 valstīm skolas vecuma bērnu emocionālās nelabsajūtas jomā.

Skaidrs, ka skolēna neadekvātas uzvedības cēloņi var būt dažādi, taču jāatzīst, ka ģimenes, draugu, sociālās vides ietekme uz cilvēka trauksmes un agresijas līmeni ir nenoliedzama.

Ar izstrādāto metodisko materiālu var iepazīties pie skolotājas personīgi.


Elita Lazdiņa Mājturības mācību metodika

Mācot mājturību skolēniem, tiek attīstītas praktiskās prasmes un iemaņas, veidojas pozitīva attieksme pret savu un citu darbu, tiek izkopta mākslinieciskā gaume un skaistuma izjūta, skolēns tiek estētiski un ētiski audzināts un attīstīts, rodas emocionāli vērtējoša attieksme pret visu, kas atrodas apkārt.

Lielu palīdzību atmiņas, tēlainās un loģiskās domāšanas attīstībā sniedz izdales un uzskates materiāls. Dažāda veida izdales materiāla piemeklēšanas un sastādīšanas laikā ņemu vērā vairākus nosacījumus: skolēnu vecumu, to vispārējo attīstību – zināšanu līmeni un redzesloka plašumu. Esmu izstrādājusi mājturības kursa pamatskolā metodisko materiālu pa sekojošiem tematiskajiem blokiem:

 • Uzturs;
 • Tamborēšana;
 • Adīšana;
 • Batika;
 • Šūšana;
 • Apģērbs;
 • Izšūšana;
 • Mezglošana;
 • Aušana;
 • Telpas kultūra;
 • Etnogrāfija;
 • Kompozīcija.

Katra tematiskā bloka teorētiskās zināšanas iekļauju pārbaudes darbos, ko izstrādāju katrai klasei individuāli.

Ar izstrādāto metodisko materiālu var iepazīties pie mājturības skolotājas personīgi.


Kristīne Freiberga Radošo partnerību programmas projekts MUZIKATORS

Kultūras ministrija izdevusi grāmatu – metodisko materiālu par Radošo partnerību programmu. Divu gadu garumā programmā piedalījās arī Rīgas Doma kora skolas audzēkņi un projekta vadītāja Kristīne Freiberga, tādējādi ieguldot arī darbu metodiskā materiāla sagatavošanā. Ar grāmatu iespējams iepazīties RDKS bibliotēkā vai lejupielādēt savā datorā SKATĪT ŠEIT