Vokālās mūzikas programma

Vidējās profesionālās izglītības programma Vokālā mūzika  (33212061) – kvalifikācija Dziedātājs, mācību ilgums 4 gadi (5800 stundas)

Dziedāšanas specialitātē tiek sagatavoti nākamie solisti un profesionāli kora dziedātāji, mācību ilgums 4 gadi.

Profesionālā izglītības programma Vokālā mūzika  piedāvā apgūt:

Profesionālos priekšmetus – solo dziedāšana, ansambļa dziedāšana, itāļu valoda, koris, aktiermeistarība,  skatuves kustība, runas kultūra, dziedāšanas metodika, harmonija, mūzikas literatūra, solfedžo, kā arī izvēles mācību priekšmetu apguve kompozīcijā, diriģēšanā, instrumenta spēlē.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti un apguves līmenis:

  • optimālais līmenis – latviešu valoda I, literatūra, angļu valoda (B2) – optimālais līmenis,
  • vispārīgais līmenis – matemātika I un sports, vācu (B1), sociālās zinības un vēsture, dabaszinātnes, kultūras pamati, datorika
  • augstākā līmeņa kursi – latviešu valoda un literatūra II, kultūra un māksla II

Skola  atbalsta RDKS audzēkņu dalību Latvijas un starptautiskos vokālistu konkursos, meistarklasēs, projektos.

No 2022. gada skola piedāvā Erasmus+ projektu iespējas jaunajiem dziedātājiem.

RDKS ir bāze JVLMA Vokālās katedras studentiem pedagoģiskās prakses apgūšanā vokālajā darbā. RDKS absolventi vokālās studijas turpina Jāzepa Vītola  Latvijas Mūzikas akadēmijā, gan dažādās ārvalstu augstskolās Londonā, Berlīnē, Hāgā, Amsterdamā.

Vokālās programmas vadītāja Valda Tračuma, Irma Pavāre, vokālie pedagogi Valda Dzene, Gundars Dziļums, Baiba Renerte, Ansis Bētiņš, Ance Ķirse.


Dziedāšanas specialitātē tiek īpaši sagatavoti nākamie solisti un profesionāli kora dziedātāji. Līdzās vispārējām mūzikas teorijas disciplīnām programma paredz intensīvu solo dziedāšanas, vokālā ansambļa, itāļu valodas, skatuves kustības un runas kultūras apguvi.

Pabeidzot profesionālās ievirzes programmu „Kora klase”, 9. klases audzēkņi ne vienmēr izlemj savu turpmāko dzīvi saistīt ar diriģēšanu, bet bieži vien vēlas vidusskolā turpināt pilnveidoties tieši vokālajā meistarībā. Atsaucoties uz šo lielo interesi par vokālo mākslu, 2005. gadā Rīgas Doma kora skolā tika ieviesta un jau vairākus gadus ļoti sekmīgi darbojas izglītības programma: Vokālā mūzika – akadēmiskā dziedāšana. Programmas vadītājas – Valda Tračuma un Irma Pavāre.

Kopš 2007. gada RDKS vokālie pedagogi, būdami gan Latvijas, gan Starptautiskās Dziedāšanas skolotāju asociācijas biedri, aktīvi piedalās asociācijas konferencēs un semināros, sniedz publiskas meistarklases un nākotnē cer īstenot ieceri par savu jauno vokālistu konkursa izveidošanu. Saņemot neskaitāmus komplimentus, RDKS audzēkņi bieži tiek aicināti dziedāt ārzemju profesoru meistarklasēs. Daudzus gadus RDKS ir bāzes skola JVLMA Vokālās katedras studentiem pedagoģiskās prakses apgūšanā vokālajā darbā ar bērniem un pusaudžiem. RDKS absolventi vokālās studijas turpina gan Latvijas Mūzikas akadēmijā, gan dažādās ārvalstu augstskolās.

Vērtīga un panākumiem bagāta ir RDKS audzēkņu dalība Latvijas un starptautiskos jauno vokālistu konkursos, kuros viņi sevi apliecina gan ar muzicēšanas prasmi, gan stila un muzikālās gaumes izjūtu, kas šajā vecuma posmā ir ārkārtīgi svarīgi. Ikdienā strādājot radoši, aizrautīgi un ar mīlestības pilnu attieksmi pret katru audzēkni, RDKS vokālo pedagogu kolektīvs rūpējas, lai skolas audzēkņi varētu veidoties par izciliem un konkurētspējīgiem vokālistiem, par zinošiem un prasmīgiem vokālajiem pedagogiem, kā arī par pieprasītiem Latvijas profesionālo koru māksliniekiem.