SKOLU SAISTOŠIE DOKUMENTI

 1. Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” nolikums Apstiprināts ar LR Kultūras ministrijas 2018. gada 21. marta rīkojumu Nr. 2.5-1-88
 2. Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” Pašnovērtējuma ziņojums 2021-2022
 3. Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” attīstības un investīciju stratēģija 2021.-2027. gadam
 4. Rīgas Doma kora skolas iekšējās kārtības noteikumi (tiks ievietots drīzumā)
 5. PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (tiks ievietots drīzumā)
 6. Pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanas un darba algas likmes noteikšanas kārtība (tiks ievietots drīzumā)
 7. Pedagogu darba samaksas kārtība (tiks ievietots drīzumā)
 8. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darba kārtība
 9. Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība
  11.1. Pielikums Nr. 1
  11.2. Pielikums Nr. 2
  11.3. Pielikums Nr. 3
  11.4. Pielikums Nr. 4
  11.5. Pielikums Nr. 5
  11.6. Pielikums Nr. 6
  11.7. Pielikums Nr. 7
 10. Rīgas Doma kora skolas audzināšanas darba vadlīnijas (tiks ievietots drīzumā)

NOTEIKUMI

 1. Uzņemšanas noteikumi 2023./2024. mācību gadam
 2. Stipendiju piešķiršanas nolikums
 3. Prakses noteikumi (tiks ievietots drīzumā)
 4. Rīgas Doma kora skolas audzēkņu atskaitīšanas kārtība profesionālās ievirzes izglītības programmā Vokālā mūzika – Kora klase
 5. Noteikumi par drošību pasākumos skolā un ārpusskolas pasākumos (tiks ievietots drīzumā)
 6. Kārtība, kādā Rīgas Doma kora skola informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Rīgas Doma kora skolu (tiks ievietots drīzumā)
 7. Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi
 8. Noteikumi par pārcelšanu un atskaitīšanu Rīgas Doma kora skolā (tiks ievietots drīzumā)
 9. Rīkojums par atslēgu izsniegšanas kārtību (tiks ievietots drīzumā)
 10. Kārtība, kādā tiek piešķirta īres maksas atlaide Nacionālās Mākslu vidusskolas Rīgas Doma kora skolas Dienesta viesnīcā
 11. PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas ētikas kodekss
 12. Noteikumi par video novērošanu

REGLAMENTI

 1. Pedagoģiskās padomes reglaments
 2. RDKS skolas padomes reglaments
 3. Izglītojamo pašpārvaldes reglaments
 4. Metodiskās padomes reglaments
 5. PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas ētikas komisijas reglaments

Programmu licences