SKOLU SAISTOŠIE DOKUMENTI

 1. Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” nolikums Apstiprināts ar LR Kultūras ministrijas 2018. gada 21. marta rīkojumu Nr. 2.5-1-88
 2. Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” Pašnovērtējuma ziņojums 2017-2020 (Atjaunots: 09.11.2020.)
 3. Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” attīstības un investīciju stratēģija 2015.-2020. gadam
 4. Rīgas Doma kora skolas iekšējās kārtības noteikumi (Atjaunots: 23.01.2019.)
 5. PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (Atjaunots: 30.11.2020.) Infografika
 6. PIKC NMV Rīgas Doma kora skolas kārtība vienotajām prasībām izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā (Atjaunots: 07.05.2019.)
 7. Rīgas Doma kora skolas darba kārtības noteikumi
 8. Pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanas un darba algas likmes noteikšanas kārtība (Atjaunots: 01.12.2020.)
 9. Pedagogu darba samaksas kārtība (Atjaunots: 01.12.2020.)
 10. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darba kārtība (Atjaunots: 23.01.2019.)
 11. Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība
  11.1. Pielikums Nr. 1
  11.2. Pielikums Nr. 2
  11.3. Pielikums Nr. 3
  11.4. Pielikums Nr. 4
  11.5. Pielikums Nr. 5
  11.6. Pielikums Nr. 6
  11.7. Pielikums Nr. 7
 12. Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi – MK noteikumi Nr. 591 SKATĪT ŠEIT.
 13. Rīgas Doma kora skolas audzināšanas darba vadlīnijas (Atjaunots: 11.12.2020)
 14. Kārtība, kādā tiek organizēta PIKC NMV izglītojamo un darbinieku Covid-19 sieklu testu noņemšanas un nodošanas norises pienākumu sadale
 15. Kārtība, kādā tiek organizēts izglītības process PIKC NMV Covid-19 epidemioloģiskās situācijas laikā

NOTEIKUMI

 1. Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. mācību gadam (Atjaunots: 08.02.2022.)
 2. Stipendiju piešķiršanas nolikums (Atjaunots: 07.01.2021.)
 3. Prakses noteikumi (Atjaunots: 12.02.2018.)
 4. Rīgas Doma kora skolas audzēkņu atskaitīšanas kārtība profesionālās ievirzes izglītības programmā Vokālā mūzika – Kora klase
 5. Noteikumi par drošību pasākumos skolā un ārpusskolas pasākumos
 6. Kārtība, kādā Rīgas Doma kora skola informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Rīgas Doma kora skolu
 7. Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi (Atjaunots: 08.02.2022.)
 8. Noteikumi par pārcelšanu un atskaitīšanu Rīgas Doma kora skolā (Atjaunots: 23.01.2019.)
 9. Rīkojums par atslēgu izsniegšanas kārtību (Atjaunots: 28.01.2019.)
 10. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība profesionālās ievirzes izglītības programmā Vokālā mūzika, Kora klase (Atjaunots: 18.12.2019.)
 11. Kārtība, kādā tiek piešķirta īres maksas atlaide Nacionālās Mākslu vidusskolas Rīgas Doma kora skolas Dienesta viesnīcā
 12. Sekmju grāmatiņas saņemšanas un nodošanas kārtība
 13. Iekšējie noteikumi par izglītojamo dalības apmaksu konkursos, festivālos, projektos (Atjaunots:: 17.12.2018.)
 14. Rīgas Doma kora skolas ētikas kodekss
 15. Nacionālās Mākslu vidusskolas iepirkumu noteikumi
 16. Pedagogu metodisko izstrādņu skates noteikumi (Atjaunots: 23.01.2019.)
 17. Noteikumi par video novērošanu

REGLAMENTI

 1. Pedagoģiskās padomes reglaments
 2. RDKS skolas padomes reglaments
 3. Izglītojamo pašpārvaldes reglaments
 4. Metodiskās padomes reglaments
 5. Nacionālās Mākslu vidusskolas ētikas komisijas reglaments

Programmu licences