SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS


Skolu saistošie dokumenti

 1. Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” nolikums Apstiprināts ar LR Kultūras ministrijas 2017. gada 29. marta rīkojumu Nr. 2.5-1-76
 2. Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi – MK noteikumi Nr. 591 skatīt šeit
 3. Rīgas Doma kora skolas ētikas kodekss
 4. Nacionālās Mākslu vidusskolas iepirkumu noteikumi
 5. Nacionālās Mākslu vidusskolas ētikas komisijas reglaments

NOTEIKUMI

 1. RDKS noteikumi par stipendiju piešķiršanu audzēkņiem
 2. Uzņemšanas noteikumi Rīgas Doma kora skolā 2017./2018. m.g.
 3. Sekmju grāmatiņas saņemšanas un nodošanas kārtība
 4. Prakses noteikumi
 5. Rīgas Doma kora skolas audzēkņu atskaitīšanas kārtība profesionālās ievirzes izglītības programmā Vokālā mūzika – Kora klase
 6. Kārtība, kādā tiek piešķirta īres maksas atlaide Nacionālās Mākslu vidusskolas Rīgas Doma kora skolas Dienesta viesnīcā
 7. PIKC NMV Rīgas Doma kora skolas kārtība vienotajām prasībām izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā
 8. Iekšējie noteikumi par izglītojamo dalības apmaksu konkursos, festivālos, projektos
 9. Rīgas Doma kora skolas iekšējās kārtības noteikumi
 10. Profesionālās ievirzes programmas “Džeza mūzika” izglītojamo mācību maksas kārtība
 11. Rīgas Doma kora skolas darba kārtības noteikumi
 12. Noteikumi par drošību pasākumos skolā un ārpusskolas pasākumos
 13. Kārtība, kādā Rīgas Doma kora skola informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē Rīgas Doma kora skolu
 14. Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

REGLAMENTI

 1. Pedagoģiskās padomes reglaments
 2. RDKS skolas padomes reglaments
 3. Izglītojamo pašpārvaldes reglaments
 4. Metodiskās padomes reglaments

CITI DOKUMENTI

 1. Nolikums par Gada balvas piešķiršanu Rīgas Doma kora skolā skatīt šeit
 2. Iesnieguma veidlapa, kuru audzēknis aizpilda, ja dodas braucienā skatīt šeit

Akreditācijas dokumenti

 


Programmu licences