rdks Logo kvadratsRDKS organizētās meistarklases un semināri

2017. gads

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PROGRAMMA (A)      

“Kultūras un mākslas tendences Latvijā. 1918. – 1940.” (18 stundu apjomā)

12. – 14. jūnijs, Rīgas Doma kora skolā (Meža ielā 15)

Programmas mērķauditorija: Vēstures, kulturoloģijas, latviešu literatūras, vizuālās mākslas un mājturības pedagogi

Programmas mērķis: Pamatojoties uz Latvijas Nacionālā vēstures arhīva (LNVA), Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) informācijas avotiem un vēsturnieku, mākslas vēsturnieku pētījumiem rekonstruēt kultūras un mākslas dzīves kopainu laika posmā no 1918. līdz 1940. gadam, uzrādot raksturīgākās tendences

Programmas uzdevumi:      

  1. Pamatojoties uz LNB interneta resursos pieejamo materiālu kopumu, hronoloģiski rekonstruēt Latvijas kultūras un mākslas dzīves kopainu.
  2. Pamatojoties uz LNVA materiāliem apzināt mazāk pētītus kultūras un mākslas dzīves notikumus.
  3. Izvērtēt preses izdevumos atspoguļoto demokrātijas un autoritārisma kultūrpolitiku.
  4. Salīdzināt Latvijas klasiskā modernisma iezīmes ar Eiropas mākslas novitātēm.

Sagatavot prezentāciju (PowerPoint versijā) un izdales materiālus.

Plānotie rezultāti: Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci 20. gs. 20.-30. g. Latvijas kultūras un mākslas norisēs. Sniegt metodisko atbalstu pedagogiem, kas ļauj iegūto materiālu izmantot mācību procesā (Power Point prezentācija, izdales materiāli).

Kursu vadītājas:

Mg.hist. Ilze Jākobsone (Rīgas Doma kora skola)
Mg.paed. Inese Pitkeviča (Rīgas Kultūru vidusskola)


Aicinām diriģentus un mūzikas pedagogus piedalīties Rīgas Doma kora skolas profesionālās pilnveides meistarklasēs Laudamus 2017. gada 28. un 29. maijā kopā ar vienu vai diviem dziedošiem zēniem. Šī gada meistarklašu tēma – Praktiski soļi zēnu balsu labskanības veicināšanai.

Meistarklašu programmā zēniem būs iespēja kopā ar Rīgas Doma zēnu kori uzstāties koncertā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 29.05., kopā ar pedagogu papildināt prasmes individuālajās nodarbībās pie RDKS solo, klavierspēles un solfedžo skolotājiem, apgūt pirmos soļus diriģēšanā un aprunāties ar pieredzējušiem Dziesmu svētku virsdiriģentiem par diriģenta misijas apziņu. Pedagogi, aktīvi līdzdarbojoties, saņems Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas A sertifikātu.

Dalībai meistarklasēs audzēknim ar pedagogu jāsagatavo mājasdarbs – V. A. Mocarta kantāte Veni Sancte Spiritus, kā arī jāņem līdzi skatuves un sporta tērps. Detalizēta informācija un nošu materiāls tiks izsūtīts e-pastos pēc pieteikšanās.

Meistarklašu dalībnieku skaits ir ierobežots; dalības maksa, piesakoties kursiem līdz 13. februārim:

–        Pedagogs                               20 €
–        Pedagogs + 1 audzēknis      15 €
–        Pedagogs + 2 audzēkņi       10 €

Visus uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki. Audzēkņiem piedāvājam iespēju nakšņot Rīgas Doma zēnu kora ģimenēs. Ja nepieciešams, organizatori iesaka naktsmītnes.

Pieteikšanās kursiem, rakstot uz e-pastu kursi@nmv.lv un norādot pedagoga, audzēkņa(-u) vārdu(-s), uzvārdu(-s), skolu, zēna(-u) vecumu un balss grupu!

NMV Rīgas Doma kora skolas vadītājs Gints Ceplenieks
Rīgas Doma meiteņu kora diriģente Aira Birziņa
Rīgas Doma zēnu kora diriģents Mārtiņs Klišāns
Rīgas Doma kora skolas jauktā kora diriģents Jurģis Cābulis

2016. gads

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PROGRAMMA (A)      

“Jūgendstila fenomens” (12 stundu apjomā)

13. un 14. jūnijs, Rīgas Doma kora skolā (Meža ielā 15)
Saskaņota 27.04.2016. ar Nr. RIIMC-16-085.

Programmas mērķauditorija: Kulturoloģijas, vēstures, vizuālās mākslas, mūzikas, filozofijas un latviešu literatūras skolotāji

Programmas mērķis: Izvērtēt Rīgas jūgendstila izpausmes, to nozīmi Eiropas kultūrvēstures kontekstā

Programmas uzdevumi:      

  1. Apzināt LNB un LNA pieejamo materiālu kopumu interneta resursos.
  2. Apzināt 20. gs. dažādos viedokļus par jauno virzienu mākslā un arhitektūrā.
  3. Izvērtēt dekoratīvismu un funkcionalitāti Rīgas jūgendstilā, kas sintezējas ar Eiropas mākslas un kultūras tradīcijām 19./20. gs. mijā.

Plānotie rezultāti: Programmā ir teorētiskā daļa, kuru papildina Power Point prezentācija, dokumentālo filmu fragmenti, kā arī praktiskās un radošās nodarbības. Sagatavotais un prezentētais materiāls pilnveidos pedagogu prasmi izvērtēt jūgendstila laikmeta Rīgas sabiedrībā pastāvošos uzskatus, morāli, estētiskās un ētiskās vērtības. Apzināt un izvērtēt jūgendstila funkcionalitāti un dekoratīvismu.

Kursu vadītājas:

Mg.hist. Ilze Jākobsone (Rīgas Doma kora skola)
Mg.paed. Inese Pitkeviča (Rīgas Kultūru vidusskola)

Semināra programma


PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PROGRAMMA (A)
Vokāli, intonatīvi un ritmiski sarežģītas bērnu kora mūzikas iestudēšanas metodes (5h apjomā)
06.05.2016., Rīgas Doma kora skolā (Meža ielā 15)
Programmas mērķauditorija: Mūzikas skolu koru diriģenti, bērnu koru vadītāji, akadēmiskās dziedāšanas pedagogi, teorētisko priekšmetu skolotāji
Programmas mērķis: Iepazīstināt ar franču kormūzikas repertuāru un dalīties ar pieredzi bērnu koru mācību tradīcijās. Sniegt teorētisku un praktisku ieskatu darbā ar sarežģītu muzikālo materiālu
Programmas uzdevumi:
1. Sniegt teorētiskas zināšanas par mūsdienīga nošu materiāla apguves metodēm;
2. Rādīt praktisku kora nodarbības piemēru, iestudējot tehniski sarežģītus skaņdarbus;
3. Iepazīstināt ar Rīgas Doma kora skolas un Luāras kora skolas kora nodarbību tradīcijām;
4. Paplašināt zināšanas par mūsdienu bērnu kora mūzikas repertuāru.
Plānotie rezultāti: Papildināt meistarklases apmeklētāju teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar bērnu koriem. Iedrošināt meistarklases dalībniekus izpildīt mūsdienīgu kormūziku un iekļaut bērnu koru repertuārā tehniski sarežģītākus skaņdarbus.

Meistarklašu programma


Ceturtdien, 17. martā Rīgas Doma kora skolas bibliotēkā notika metodiskais pasākums – pieredzes apmaiņas seminārs Dobeles novada skolu bibliotekāru metodiskajai apvienībai 5 h apjomā.

Semināra tēmas:

  1. Jaunākās tendences bibliotekārajā darbā.
  2. Datu bāžu izmantošanas tehniskie aspekti.
  3. Bibliotēkas krājuma saglabāšanas un grāmatu labošanas pilnveidošana.

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PROGRAMMA (A)

Improvizācija kā impulss, stimuls un pamats muzikālo spēju izkopšanā (8h apjomā)

18.03.2016., Rīgas Doma kora skolā (Meža ielā 15)

Saskaņota 27.01.2016. ar Nr. RIIMC-16-014.

Programmas mērķauditorija: Mūzikas skolu akadēmiskās dziedāšanas pedagogi, teorētisko priekšmetu skolotāji, instrumentu spēles un džeza mūzikas pedagogi, kordiriģenti, ansambļa vadītāji, dziedātāji, interesenti.

Programmas mērķis: Dalīties zināšanās un pieredzē improvizācijas daudzveidīgajā izmantojumā dažādās mūzikas izglītības sfērās un līmeņos.

Programmas uzdevumi:
1. Sniegt ieskatu improvizācijas nozīmē vēsturiskā griezumā;
2. Atklāt improvizācijas un kompozīcijas kopsakarības un veidošanas pamatprincipus;
3. Sniegt praktisku paraugu improvizācijas izmantojumā mācību stundās un muzicēšanas praksē.

Plānotie rezultāti: Meistarklases dalībniekos raisīt interesi, papildināt teorētisko bāzi un praktiskās iemaņas, kā iegūtās prasmes un zināšanas izmantot savā ikdienas darbā un muzicēšanas praksē.

Pasniedzēji: Katarina Kuliša, Jūlija Jonāne, Antra Jankava, Marina Gribinčika, Inga Bērziņa, Zigmunds Žukovskis

Semināra norises programma