rdks Logo kvadratsRDKS vispārējo mācību priekšmetu pedagogu veidotie metodiskie materiāli


Vita Virza Literatūra – viena no jaunāko skolēnu vērtīborientācijas attīstības sekmētājiem. Maģistra darba anotācija SKATĪT ŠEIT. Ar izstrādāto darbu var iepazīties pie V. Virzas personīgi.


Humanitāro mācību priekšmetu metodiskā komisija ir izveidojusi mācību materiālu vietni e-vidē. E-vietnes diskā ir izveidotas mapes angļu valodai, latviešu valodai, literatūrai, sociālajām zinībām, vācu valodai, vēsturei un vizuālajai mākslai. Metodiskās komisijas skolotāji tiek aicināti papildināt e-vides materiālus. Pašreiz ir iespējams izmantot dažādus metodiskos materiālus stundu darbam latviešu valodā, literatūrā un sociālajās zinībās.

Mācību mākonī ievietotie materiāli ir pieejami, saskaņojot e-vietnes lietotājvārdu un paroli ar metodiskās komisijas vadītāju Andru Leiti (andra.l@inbox.lv).


Zanda Gertnere-Klicenko Kop(ā)radīšana ar Imantu Ziedoni literatūras stundās. Mācību stundas plāns, apraksts, piemēri SKATĪT ŠEIT


Andra Leite Pamatprasmju apguves iespējas latviešu valodas mācību procesā 2. klasē. Diplomdarba anotācija SKATĪT ŠEIT Ar izstrādāto materiālu var iepazīties pie skolotājas personīgi.


Jolanta Rozenberga Skolēnu agresīvās uzvedības iemesli un risinājumi mācību procesā

Mūsdienās par skolēnu uzvedības traucējumiem un agresiju tiek daudz runāts gan masu medijos, gan ikdienā. No malas raugoties, var likties, ka skolēnu agresija pieaug ar katru gadu, bet to, kā ir patiesībā, vēlējos noskaidrot. Vai tiešām agresija sākumskolas skolēnu vidū ir bijusi vienmēr, bet par to nav skaļi runāts, vai arī tā ir problēma, kas pieaug un ar kuru ir jācīnās, lai to neattīstītu tālāk.

Šai tēmai vairāk pievērsties pamudināja Pasaules Veselības organizācijas veiktais pētījums, kura rezultāti liecina, ka Latvija ir pirmajā trijniekā starp 38 valstīm skolas vecuma bērnu emocionālās nelabsajūtas jomā.

Skaidrs, ka skolēna neadekvātas uzvedības cēloņi var būt dažādi, taču jāatzīst, ka ģimenes, draugu, sociālās vides ietekme uz cilvēka trauksmes un agresijas līmeni ir nenoliedzama.

Ar izstrādāto metodisko materiālu var iepazīties pie skolotājas personīgi.


Elita Lazdiņa Mājturības mācību metodika

Mācot mājturību skolēniem, tiek attīstītas praktiskās prasmes un iemaņas, veidojas pozitīva attieksme pret savu un citu darbu, tiek izkopta mākslinieciskā gaume un skaistuma izjūta, skolēns tiek estētiski un ētiski audzināts un attīstīts, rodas emocionāli vērtējoša attieksme pret visu, kas atrodas apkārt.

Lielu palīdzību atmiņas, tēlainās un loģiskās domāšanas attīstībā sniedz izdales un uzskates materiāls. Dažāda veida izdales materiāla piemeklēšanas un sastādīšanas laikā ņemu vērā vairākus nosacījumus: skolēnu vecumu, to vispārējo attīstību – zināšanu līmeni un redzesloka plašumu. Esmu izstrādājusi mājturības kursa pamatskolā metodisko materiālu pa sekojošiem tematiskajiem blokiem:

 • Uzturs;
 • Tamborēšana;
 • Adīšana;
 • Batika;
 • Šūšana;
 • Apģērbs;
 • Izšūšana;
 • Mezglošana;
 • Aušana;
 • Telpas kultūra;
 • Etnogrāfija;
 • Kompozīcija.

Katra tematiskā bloka teorētiskās zināšanas iekļauju pārbaudes darbos, ko izstrādāju katrai klasei individuāli.

Ar izstrādāto metodisko materiālu var iepazīties pie mājturības skolotājas personīgi.


Kristīne Freiberga Radošo partnerību programmas projekts MUZIKATORS

Kultūras ministrija izdevusi grāmatu – metodisko materiālu par Radošo partnerību programmu. Divu gadu garumā programmā piedalījās arī Rīgas Doma kora skolas audzēkņi un projekta vadītāja Kristīne Freiberga, tādējādi ieguldot arī darbu metodiskā materiāla sagatavošanā. Ar grāmatu iespējams iepazīties RDKS bibliotēkā vai lejupielādēt savā datorā SKATĪT ŠEIT