Uncategorized

Projekts “PuMPuRS”

pumpurs_midi

PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” 2020./2021. mācību gadā sāk īstenot Projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekta “PuMPuRS” viena no mērķgrupām ir profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 5. klases līdz IV kursam. Projektā iesaistītie izglītojamie saņem atbalstu, lai mazinātu mācību darba, sociālās vides, veselības un ekonomisko risku ietekmi uz priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam, mācību semestra sākumā projektā iesaistītais pedagogs sastāda individuālā atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus risku mazināšanai.

2020./2021. mācību gada I semestrī atbalstu no projekta saņēma 32 PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas izglītojamie, bet II semestrī atbalsts piešķirts 45 visu četru struktūrvienību audzēkņiem, kuriem tiek sniegts finansējums transporta un naktsmītņu izdevumu kompensēšanai, kā arī konsultatīvā atbalsta nodrošināšanai dažādos mācību priekšmetos.

Rīgas Doma kora skolā 2020./2021. mācību gada I semestrī atbalstu saņēma 14 izglītojamie, Rīgas Baleta skolā – 9, Emīla Dārziņa mūzikas skolā – 13 un Jaņa Rozentāla Mākslas skolā – 9 jaunieši.

Projekta kontaktpersona: direktora vietnieks audzināšanas darbā – Elvijs Krevics, e-pasts: elvijs.krevics@nmv.lv


PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola ar ESF atbalstu veic pasākumus, lai mazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, piedaloties Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Projekta mērķis ir samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

Projekta īstenošana būs vērsta uz ilgtspējīgas, visaptverošas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku novēršanas sistēmas veidošanu, radot atbalstošu un iekļaujošu mācību vidi ikvienam izglītojamam.

Pasākumi, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu:

  • atbalsta personāla individuālas konsultācijas;
  • individuālas konsultācijas mācību priekšmetā;
  • papildus atbalsts stundu laikā.

Papildus par projektu – http://www.pumpurs.lv/

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi