Uncategorized

Meistarklases “Jūgendstila fenomens”

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PROGRAMMA (A)      

“Jūgendstila fenomens” (12 stundu apjomā)

13. un 14. jūnijs, Rīgas Doma kora skolā (Meža ielā 15)

Saskaņota 27.04.2016. ar Nr. RIIMC-16-085.

Programmas mērķauditorija: Kulturoloģijas, vēstures, vizuālās mākslas, mūzikas, filozofijas un latviešu literatūras skolotāji

Programmas mērķis: Izvērtēt Rīgas jūgendstila izpausmes, to nozīmi Eiropas kultūrvēstures kontekstā

Programmas uzdevumi:      

  1. Apzināt LNB un LNA pieejamo materiālu kopumu interneta resursos.
  2. Apzināt 20. gs. dažādos viedokļus par jauno virzienu mākslā un arhitektūrā.
  3. Izvērtēt dekoratīvismu un funkcionalitāti Rīgas jūgendstilā, kas sintezējas ar Eiropas mākslas un kultūras tradīcijām 19./20. gs. mijā.

Plānotie rezultāti: Programmā ir teorētiskā daļa, kuru papildina Power Point prezentācija, dokumentālo filmu fragmenti, kā arī praktiskās un radošās nodarbības. Sagatavotais un prezentētais materiāls pilnveidos pedagogu prasmi izvērtēt jūgendstila laikmeta Rīgas sabiedrībā pastāvošos uzskatus, morāli, estētiskās un ētiskās vērtības. Apzināt un izvērtēt jūgendstila funkcionalitāti un dekoratīvismu.

Kursu vadītājas:

Mg.hist. Ilze Jākobsone (Rīgas Doma kora skola)
Mg.paed. Inese Pitkeviča (Rīgas Kultūru vidusskola)

Semināra programma

Pieteikuma anketa

Dalības maksa par 2 dienu semināru: 25 €
Apmaksa par dalību jāveic līdz 9. jūnijam ar pārskaitījumu, maksājuma mērķī norādot Seminārs “Jūgendstils”, Vārds, Uzvārds

Skolas rekvizīti:
Rīgas Doma kora skola
Reģ.nr. 90000040500
Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
Valsts kase, kods: TRELLV22
LV36TREL2220532005000

Nokļūšana:
Meža iela 15 (ieeja no Kalnciema ielas puses)

Sīkāka informācija:
Jānis Erenštreits, RDKS metodiķis janis.erenstreits@gmail.com