Uncategorized

Kursi “Kultūras un mākslas tendences Latvijā. 1918 – 1940”

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PROGRAMMA (A)      

“Kultūras un mākslas tendences Latvijā. 1918. – 1940.” (18 stundu apjomā)

12. – 14. jūnijs, Rīgas Doma kora skolā (Meža ielā 15)

Programmas mērķauditorija: Vēstures, kulturoloģijas, latviešu literatūras, vizuālās mākslas un mājturības pedagogi

Programmas mērķis: Pamatojoties uz Latvijas Nacionālā vēstures arhīva (LNVA), Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) informācijas avotiem un vēsturnieku, mākslas vēsturnieku pētījumiem rekonstruēt kultūras un mākslas dzīves kopainu laika posmā no 1918. līdz 1940. gadam, uzrādot raksturīgākās tendences

Programmas uzdevumi:      

  1. Pamatojoties uz LNB interneta resursos pieejamo materiālu kopumu, hronoloģiski rekonstruēt Latvijas kultūras un mākslas dzīves kopainu.
  2. Pamatojoties uz LNVA materiāliem apzināt mazāk pētītus kultūras un mākslas dzīves notikumus.
  3. Izvērtēt preses izdevumos atspoguļoto demokrātijas un autoritārisma kultūrpolitiku.
  4. Salīdzināt Latvijas klasiskā modernisma iezīmes ar Eiropas mākslas novitātēm.

Sagatavot prezentāciju (PowerPoint versijā) un izdales materiālus.

Plānotie rezultāti: Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci 20. gs. 20.-30. g. Latvijas kultūras un mākslas norisēs. Sniegt metodisko atbalstu pedagogiem, kas ļauj iegūto materiālu izmantot mācību procesā (Power Point prezentācija, izdales materiāli).

Kursu vadītājas:

Mg.hist. Ilze Jākobsone (Rīgas Doma kora skola)
Mg.paed. Inese Pitkeviča (Rīgas Kultūru vidusskola)

Pieteikšanās:

Pie Aleksandras Āboliņas 603. kab. vai rakstot uz rdks@nmv.lv un norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu.