Methodical work

  • Valdis Bernhofs Uzmanīgs vai neuzmanīgs? Problēmsituācijas un iespējamie risinājumi. Prezentācija 02.02.2015. SKATĪT ŠEIT
  • Kultūras ministrija izdevusi grāmatu – metodisko materiālu par Radošo partnerību programmu. Divu gadu garumā programmā piedalījās arī Rīgas Doma kora skolas audzēkņi un projekta vadītāja Kristīne Freiberga, tādējādi ieguldot arī darbu metodiskā materiāla sagatavošanā. Ar grāmatu iespējams iepazīties RDKS bibliotēkā vai lejupielādēt savā datorā SKATĪT ŠEIT

Ceturtdien, 17. martā Rīgas Doma kora skolas bibliotēkā notiks metodiskais pasākums – pieredzes apmaiņas seminārs Dobeles novada skolu bibliotekāru metodiskajai apvienībai 5 h apjomā.

Semināra tēmas:

  1. Jaunākās tendences bibliotekārajā darbā.
  2. Datu bāžu izmantošanas tehniskie aspekti.
  3. Bibliotēkas krājuma saglabāšanas un grāmatu labošanas pilnveidošana.

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PROGRAMMA (A)

Improvizācija kā impulss, stimuls un pamats muzikālo spēju izkopšanā (8h apjomā)

18.03.2016., Rīgas Doma kora skolā (Meža ielā 15)

Saskaņota 27.01.2016. ar Nr. RIIMC-16-014.

Programmas mērķauditorija: Mūzikas skolu akadēmiskās dziedāšanas pedagogi, teorētisko priekšmetu skolotāji, instrumentu spēles un džeza mūzikas pedagogi, kordiriģenti, ansambļa vadītāji, dziedātāji, interesenti.

Programmas mērķis: Dalīties zināšanās un pieredzē improvizācijas daudzveidīgajā izmantojumā dažādās mūzikas izglītības sfērās un līmeņos.

Programmas uzdevumi:
1. Sniegt ieskatu improvizācijas nozīmē vēsturiskā griezumā;
2. Atklāt improvizācijas un kompozīcijas kopsakarības un veidošanas pamatprincipus;
3. Sniegt praktisku paraugu improvizācijas izmantojumā mācību stundās un muzicēšanas praksē.

Plānotie rezultāti: Meistarklases dalībniekos raisīt interesi, papildināt teorētisko bāzi un praktiskās iemaņas, kā iegūtās prasmes un zināšanas izmantot savā ikdienas darbā un muzicēšanas praksē.

Pasniedzēji: Katarina Kuliša, Jūlija Jonāne, Antra Jankava, Marina Gribinčika, Inga Bērziņa, Zigmunds Žukovskis

Semināra norises programma

Pieteikuma anketa

Dalības maksa: 15 €
Apmaksa par dalību jāveic līdz 11. martam ar pārskaitījumu, maksājuma mērķī norādot Seminārs 18. martā, Vārds, Uzvārds

Skolas rekvizīti:
Rīgas Doma kora skola
Reģ.nr. 90000040500
Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
Valsts kase, kods: TRELLV22
LV36TREL2220532005000

Nokļūšana:
Meža iela 15 (ieeja no Kalnciema ielas puses)

Sīkāka informācija:
Jānis Erenštreits, RDKS metodiķis janis.erenstreits@gmail.com