PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PILNVEIDES PROGRAMMA (A)

Improvizācija kā impulss, stimuls un pamats muzikālo spēju izkopšanā (8h apjomā)

18.03.2016., Rīgas Doma kora skolā (Meža ielā 15)

Saskaņota 27.01.2016. ar Nr. RIIMC-16-014.

Programmas mērķauditorija: Mūzikas skolu akadēmiskās dziedāšanas pedagogi, teorētisko priekšmetu skolotāji, instrumentu spēles un džeza mūzikas pedagogi, kordiriģenti, ansambļa vadītāji, dziedātāji, interesenti.

Programmas mērķis: Dalīties zināšanās un pieredzē improvizācijas daudzveidīgajā izmantojumā dažādās mūzikas izglītības sfērās un līmeņos.

Programmas uzdevumi:
1. Sniegt ieskatu improvizācijas nozīmē vēsturiskā griezumā;
2. Atklāt improvizācijas un kompozīcijas kopsakarības un veidošanas pamatprincipus;
3. Sniegt praktisku paraugu improvizācijas izmantojumā mācību stundās un muzicēšanas praksē.

Plānotie rezultāti: Meistarklases dalībniekos raisīt interesi, papildināt teorētisko bāzi un praktiskās iemaņas, kā iegūtās prasmes un zināšanas izmantot savā ikdienas darbā un muzicēšanas praksē.

Pasniedzēji: Katarina Kuliša, Jūlija Jonāne, Antra Jankava, Marina Gribinčika, Inga Bērziņa, Zigmunds Žukovskis

Semināra norises programma

Pieteikuma anketa

Dalības maksa: 15 €
Apmaksa par dalību jāveic līdz 11. martam ar pārskaitījumu, maksājuma mērķī norādot Seminārs 18. martā, Vārds, Uzvārds

Skolas rekvizīti:
Rīgas Doma kora skola
Reģ.nr. 90000040500
Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
Valsts kase, kods: TRELLV22
LV36TREL2220532005000

Nokļūšana:
Meža iela 15 (ieeja no Kalnciema ielas puses)

Sīkāka informācija:
Jānis Erenštreits, RDKS metodiķis janis.erenstreits@gmail.com